Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Aby prowadzący placówkę weterynaryjną mógł właściwie wykonywać swe zadania z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, musi w sposób stały monitorować stan bhp w placówce. Monitoring ten może opierać się na bezpośrednich obserwacjach prowadzącego placówkę ale jak najbardziej może – i powinien być realizowany przy współudziale pracowników służby bhp – a w przypadku gdy w placówce taka struktura nie funkcjonuje – z udziałem osoby zatrudnionej przy innej pracy, której prowadzący placówkę powierzył wykonywanie zadań służby bhp. Monitoring stanu bhp to nie tylko bieżące informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach, ale również informacje przekazywane pracodawcy cyklicznie. Przykładem jest tu okresowa analiza stanu bhp.


 

Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy powinna zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy. Przepisy nie regulują wzoru takiej analizy. Nie wskazują tym samym, jakie konkretne postanowienia taka dokumentacja powinna zawierać. Nie ma również bezpośrednich wskazań, na podstawie czego należy się oprzeć, sporządzając taką analizę. W związku z brakiem szczegółowych uregulowań można przyjąć, że ocena stanu bezpieczeństwa może opierać się na wszelkich materiałach i spostrzeżeniach pracowników służby bhp (i nie tylko ich), w szczególności na:

  • protokołach kontroli warunków pracy udostępnianych przez zewnętrzne instytucje kontroli i nadzoru,

  • dokumentacji powypadkowej,

  • dokumentacji pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

  • informacji uzyskanych w wyniku bieżących przeglądów stanowisk pracy.

Inaczej mówiąc, do opracowania analizy może służyć wszystko, co może być przydatne w kontekście jej celu.

Sebastian Kryczka<

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania<

Serwis Lekarza Weterynarii”